All deleted tweets from politicians

Ayman Odeh (israel) tweeted :

הנה הצעה - את מאות מליוני השקלים שהמושחתים בימין רוצים לזרוק לבחירות חוזרות נקציב למיגור האלימות בחברה הערבית, שנאבקת על זכותה לביטחון, שנאבקת בעשרות רציחות בשנה וביחסה המזלזל של המשטרה. כן דווקא היום באנו להפגין מול המשטרה ביפו, כי בשביל זה הכנסת אמורה לעבוד.