All deleted tweets from politicians

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ޕީޖީގެ ލަފާ ރަނގަޅު. އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާ ތަޙުގީގު ކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދަޢުވާ ކުރެވިގެންނުވާނެ.