All deleted tweets from politicians

RT @Lucasjalyl: އެޗްޕީއޭގެ ނިންމުންތައް ވާންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ނުވާ ނިންމުންތަކަކަށް. ކުއްލި ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ކުއްލިކުއްލިއަށް ނެރޭތީ ތަކުލީފަކަށްވޭ. ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލުވަނީވެސް އެހާ އަވަހަށް. ނައިޓްމާކެޓް. މި ފަހަރުގެ ޕީސީއާރް https://t.co/BfPyGKjNrB