All deleted tweets from politicians

Explorer. Nature lover. Lawyer. MP.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Ali Hussain (unknown) tweeted :

Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News0 finance.yahoo.com

RT @ErikSolheim: Wow! China 🇨🇳 is building the world’s first forest city to tackle air pollution. 1 million plants, 40,000 trees, thousands of jobs. https://t.co/zgQVVf80yD

RT @Mayor_Anas: ސިޔާސީ ފިކުރު އެއްގޮތް ވާކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމުކޮށް ރިވެތިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަކީ މޫމިނުންގެ ރީތި ސިފައެއް. ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތުވިޔަސް އަނެކާއަށް އިހުތިރާމާއިއެކު މުޢަމަލާތު ކުރުމަށް ދަންނަވަން.

@Mihaarunews Loan dhookuran Feshumaa, enmenah loan libunaa dhemedhu kithah aharu ngaanethoa?

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ކަރަންޓީނަށް ދިޔުމަށް އެދުމަށް ފަހު ޖަވާބު ލިބެން ކިތައް ދުވަސް ނަގާތޯ @HPA_MV https://t.co/npzUPxwhU1

@dhiyanasaid How about Judiciary? Can someone donate to SC, HC or JSC?

Ali Hussain (unknown) tweeted :

Cochin ferryge sababun thiladhunmatheege dhandu verinnah vaanee kihine baa? Kulhudhuffusheege honihiru baazaarah lolhumeh hama naaraane baa?

Ali Hussain (unknown) tweeted :

ގުޅިފަޅުން ދޭންޖެހޭ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ފުލެޓު ދިނުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްނޫން.

@AhmedSaeedGahaa I have heard about importing of coconut tress from Maldives.