All deleted tweets from politicians

Teacher by profession. Politician by chance. Minister of Higher Education, Maldives. Former Minister of Human Resources, Employment & Social Security

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Eid Greetings to all Muslims around the world! I hope and pray circumstanceswill be different next year so we can celebrate Eid with our loved ones as as used to! #EidAlFitr https://t.co/ZY975j9xGu

Very relieved to hear all surgeries performed on @MohamedNasheed were successful, & I pray for his speedy recovery. #Intimidation & #terror was never our way of life. We must ensure our future does not embody that either.

I strongly condem the terrorist attack on President @MohamedNasheed & all civilians present at the vicinity of the incident. This attack needs to be investigated as priority & those accountable must be brought to justice. Wishing all injured a speedy recovery. @MDPSecretariat

RT @MoHEmv: Minister of Higher Education Dr Ibrahim Hassan meets Minister for Trade, Tourism and Investment of Australia H.E Dan Tehan along with H.E Fayyaz Ismail, Minister of Economic Development & H.E Dr Abdulla Mausoom to discuss collaboration & development in mutual areas of interest. https://t.co/AqZs7ru7u0

RT @MEERYProject: އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންތަ؟ މީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް! އަވަހަށް "ޕިޗް-އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރިޕްރިނާޝިޕް ޗެލެންޖް" އަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްލާ! !އުފެއްދުންތެރި އާ ޚިޔާލަކުން – ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކަށް ސުންގަޑި: 05 މެއި 2021 meeryproject.mohe.gov.mv/pitch-competit… @MoHEmv @MoEDmv https://t.co/47XbDbzdFR

Greetings and best wishes on Bangaldesh's 50th Republic Day to HE High Commissioner Nazmul Hassan @BDHCMaldives, my Bangaldeshi friends, and to the hardworking & friendly people of Bangladesh who contribute immensely to our economy and livelihoods. @trimita @Kanchankhisa

Greetings and best wishes on Bangaldesh's 50th Republic Day to HE High Commissioner Nizmul Hassan @BDHCMaldives, my Bangaldeshi friends, and to the hardworking & friendly people of Bangladesh who contribute immensely to our economy and livelihoods.@trimita @Kanchankhisa

ސަރކިލޔުލަރ ނެރުނަސް، އުސޫލު ގެޒެޓްކުރިޔަސް، ޤަވާޢިދު ހެދިޔަސް އަދި ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރެވުނަސް ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގާ ރައްޔިތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއްނުވާނެއެވެ. ރަނގަޅެއްވެސް ނުވާނެއެވެ.

Plan. Research. Enquire. And submit a compete & quality application. Deadline: 4 March 2021 at 1330hrs