All deleted tweets from politicians

Mohamed Saeed (unknown) tweeted :

ރާއްޖެ,ދުނިޔޭން ބާކީ ކޮށް އިންޑިއާގެ ބެކުޔާޑަށް ހެދުމުގައި ޔޫޓީީއެފްގެ އެއްބަސްވުން އިސްދައުރެއް އަދާކުރޭ. ޤައުމަކީ (ރައްޔިތުން). އެއްބަސްވުން ސިއްރުކުރުމަކީ (ޤައުމީ) ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް. #dhshunuvey #IndiaOut